ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸੋਮਵਾਰ 05:00PM - 07:00PM
ਮੰਗਲਵਾਰ 05:00PM - 07:00PM
ਬੁੱਧਵਾਰ 05:00PM - 07:00PM
ਵੀਰਵਾਰ 05:00PM - 07:00PM
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 05:00PM - 07:00PM

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 08:00AM - 12:00PM
ਐਤਵਾਰ 08:00AM - 12:00PMਸਰਵਿਸਿਜ਼